maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  sản phẩm Ceia của Ý  >> Cung cấp cổng từ CEIA SMD600 Plus

sản phẩm Ceia của Ý

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

SMD600 Plus

Very High performance Enhanced Metal Detector

Two-in-One Metal Detector

Fully compliant with the NIJ-0601.02 Law Enforcement Standard

Very high discrimination and high throughput for public screening

Features

Accurate Pinpointing of individual and multiple metal targets

Exceptional Immunity to external interferences

Unmatched Reliability

Rapid Installation

The SMD600 Plus is the first Metal Detector in the market fully compliant with the NIJ-0601.02 Standard, as required in very high sensitivity applications, which also allows very high throughput in high security public screening checkpoints.

Fully compliant with the NIJ-0601.02 Standard

The Standard establishes the requirements of Sensitivity, Discrimination and Immunity for Law Enforcement and Correctional Facilities. The Standard defines 3 levels of security: LO Level (Large Object Size); MO Level (Medium Object Size); SO Level (Small Object Size). The SMD600 Plus Metal Detector fully complies with the requirements of the NIJ0601.02 Standard for all Security Levels, and can therefore be applied in situations from the inspection of visitors to that of inmates in top-security checkpoints, even in areas with strong electrical and mechanical interferences.

SMD600 Plus detects even the smallest metal items anywhere on and in the body

Quick, accurate analysis of all parts of the body of people in transit, from the shoe level to the crossbar

Very accurate pinpointing of individual and multiple metal targets. A full-height light bar displays the location of the detected metal masses in transit. This results in rapid identification of threats and a reduction or elimination of the need for manual searches.

Built-in programs to screen visitors and staff for weapons and contraband

Very High Throughput

Cutting-edge discrimination technology allows personal effects to be ignored, creating rapid transit flow. The transit volume magnetic scanning system, invented by CEIA and applied since production of the first zonal Metal Detectors in 1986, allows state-ofthe-art detection and discrimination results. The SMD600 Plus has an extremely low nuisance alarm rate even at the strictest Security Levels requested today, and therefore allows high transit flow rates and the minimum need for intervention by inspection personnel.

Unique Alarm Signaling

4 Multi-Zone Display Bars, each programmable as entry Stop/Go and/or local alarm indication. Accurate signaling is essential for best operation and flow management. The SMD600 Plus provides the user with fully-programmable signaling. Both entry-points can indicate with a high level of accuracy, even simultaneously, the areas of transit of the threats detected, and can also be configured as ’traffic lights’ to control transits through the detector.

Flexible Acoustic Alarm Signaling System: 10 Continuous and Pulsed Tones; 34 Special Sounds.

10 Acoustic Intensity Levels. A complete acoustic alarm system allows personalization of the alarm tones and intensities, with a wide choice of continuous, pulsed and special tones at different levels of intensity. The wide volume control dynamic allows operation even in very noisy environments.

Most Powerful and Versatile Security Features

Up to 50 built-in Security Programs: Up to 30 International Standards; Up to 20 Customizable Levels. Setting the Security Levels could not be easier and more versatile than in the SMD600 Plus. Users can choose directly from the known International Standards or request implementation of a Standard personalized to their own requirements. Users can also create their own work program and save it in internal memory provided for the purpose.

Chip Card system for fast, simple and secure parameter changes (i.e. alarm volume and tone, counter reading, etc…) and security level selection

Any security standard can be enhanced with selectable random alarm probability


Cung cấp cổng từ CEIA SMD600 Plus

Bộ dò kim loại tăng cường hiệu suất cao

Máy dò kim loại hai đầu trong một

Hoàn toàn phù hợp với Tiêu Chuẩn Thực Thi Pháp Lý NIJ-0601.02

Phân biệt rất cao và có năng suất cao để sàng lọc công chúng

Tính năng, đặc điểm

Xác định chính xác các mục tiêu kim loại riêng lẻ và nhiều mục tiêu

Miễn nhiễm ngoại lệ đối với các nhiễu bên ngoài

Độ tin cậy chưa từng sánh

Nhanh chóng cài đặt

SMD600 Plus là đầu dò kim loại đầu tiên trên thị trường hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn NIJ-0601.02, yêu cầu trong các ứng dụng rất nhạy, cũng cho phép thông lượng rất cao trong các điểm kiểm tra an ninh công cộng cao.

Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn NIJ-0601.02

Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu của Độ nhạy, Phân biệt đối xử và Miễn trừ cho Thi hành Luật pháp và Các Cơ sở Điều chỉnh. Tiêu chuẩn xác định 3 mức độ bảo mật: LO Level (Large Object Size); Mức MO (Kích thước Đối tượng Trung bình); Mức SO (Kích thước đối tượng nhỏ). Máy dò kim loại SMD600 Plus hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn NIJ0601.02 đối với tất cả các mức độ an ninh và do đó có thể được áp dụng trong các tình huống từ việc kiểm tra khách tham quan đến các tù nhân trong các điểm kiểm soát an ninh hàng đầu, ngay cả ở những khu vực có điện nhiễu cơ học.

SMD600 Plus phát hiện ngay cả những đồ kim loại nhỏ nhất ở bất cứ đâu trên và trong cơ thể

Nhanh, chính xác phân tích tất cả các bộ phận của cơ thể người đang vận chuyển, từ mức giày đến thanh ngang

Rất chính xác xác định chính xác các mục tiêu kim loại và cá nhân. Thanh ánh sáng đầy đủ chiều cao hiển thị vị trí của khối kim loại đã phát hiện khi chuyển. Điều này dẫn đến việc xác định nhanh các mối đe dọa và giảm hoặc loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công.

Các chương trình được xây dựng sẵn để giám sát du khách và nhân viên vũ khí và hàng lậu

Thông lượng rất cao

Công nghệ phân biệt tiên tiến cho phép bỏ qua các hiệu ứng cá nhân, tạo ra lưu lượng vận chuyển nhanh. Hệ thống quét từ tính khối lượng, do CEIA phát minh ra và được áp dụng từ khi sản xuất máy dò kim loại khu vực đầu tiên vào năm 1986, cho phép phát hiện và phân biệt các kết quả phân biệt của nhà nước. SMD600 Plus có mức báo động phiền phức cực kỳ thấp thậm chí ở mức độ an ninh nghiêm ngặt được yêu cầu ngày hôm nay, và do đó cho phép tỷ lệ dòng chảy quá cảnh cao và nhu cầu tối thiểu cho sự can thiệp của nhân viên kiểm tra.

Tín hiệu báo hiệu độc đáo

4 thanh hiển thị đa vùng, mỗi vị trí có thể lập trình như mục Stop / Go và / hoặc chỉ báo báo động địa phương. Sự báo hiệu chính xác là cần thiết để vận hành và quản lý dòng chảy tốt nhất. SMD600 Plus cung cấp cho người sử dụng tín hiệu báo hiệu đầy đủ. Cả hai điểm nhập cảnh đều có thể cho biết mức độ chính xác cao, thậm chí đồng thời, các khu vực quá cảnh các mối đe dọa được phát hiện và cũng có thể được cấu hình như các đèn giao thông để kiểm soát các chuyến xuyên qua máy dò.

Hệ thống báo hiệu báo động âm thanh linh hoạt: 10 âm liên tục và xung; 34 Âm thanh đặc biệt.

10 mức độ cường độ âm thanh. Một hệ thống báo động âm thanh hoàn chỉnh cho phép cá nhân hóa các âm thanh báo động và cường độ, với một sự lựa chọn rộng các loại nhạc liên tục, xung và đặc biệt ở các mức cường độ khác nhau. Khối lượng kiểm soát động cho phép hoạt động ngay cả trong môi trường rất ồn ào.

Tính năng bảo mật mạnh mẽ và linh hoạt nhất

Lên đến 50 chương trình an ninh được xây dựng: Lên tới 30 tiêu chuẩn quốc tế; Tối đa 20 Mức Tùy chỉnh. Thiết lập Security Levels có thể không dễ dàng và linh hoạt hơn trong SMD600 Plus. Người dùng có thể lựa chọn trực tiếp từ các tiêu chuẩn quốc tế đã biết hoặc yêu cầu thực hiện Tiêu chuẩn được cá nhân hoá theo yêu cầu riêng của họ. Người dùng cũng có thể tạo ra chương trình làm việc của họ và lưu nó trong bộ nhớ trong được cung cấp cho mục đích này.

Hệ thống Chip Card giúp thay đổi các tham số nhanh, đơn giản và an toàn (nghĩa là âm lượng và âm báo, đọc số, vv ..) và lựa chọn mức bảo mật

Bất kỳ tiêu chuẩn an ninh nào cũng có thể được tăng cường với xác suất xác suất báo động ngẫu nhiên

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook